របាយការណ៍បង្ហាញថា កម្ពុជានាំចេញស្ពាន់ និងវត្ថុធ្វើពីស្ពាន់សម្រេច​បានជាង ៦២លានដុល្លារ ៩ខែឆ្នាំ២០២៣នេះ ខណៈកើនឡើងជិត៤២០%បើធៀបឆ្នាំ២០២២

0
577

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់គយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជា បាននាំចេញស្ពាន់ និងវត្ថុធ្វើពីស្ពាន់សម្រេចបានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ៦២លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៩ ខែឆ្នាំ ២០២៣នេះ ពោលគឺមានការកើឡើងជិត ៤៦ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំ ២០២២ មានចំនួនជាង ៤៣លានដុល្លា

    ក្នុងរបាយការណ៍របស់គយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបន្ថែមថា សម្រាប់ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ ការនាំចេញស្ពាន់ និងវត្ថុធ្វើពីស្ពាន់ សម្រេចបានជាង ៩លានដុល្លារ កើនឡើងជិត ៤២០ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ ២០២២ បានត្រឹមជាង ១លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ៕