ខេត្តចំនួន៥ ដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេ ត្រឹមរយៈពេល៣ថ្ងៃនាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរ  

0
45

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ស្ថិតិទេសចរណ៍ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ រយៈពេល០៣ថ្ងៃ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ដូចខាងក្រោម ÷

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១៣.២៧៧.៥៥៦ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ  ៨១.៧៤៥ នាក់

* រាជធានី ខេត្ត ដែលទទួលបានទេសចរច្រើនជាងគេទាំង៥ រួមមាន÷

១. កំពង់ចាម

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៣.៤៣១.២២៤ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៥៦ នាក់

២. កំពង់ស្ពឺ

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.២៣៣.២៩៥ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.២៤៣ នាក់

៣. បាត់ដំបង

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០៧១.៥៥៥ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១.៦៤១ នាក់

៤. ព្រៃវែង

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ១.០១៤.៦០៦ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ៣៣  នាក់

៥. សៀមរាប

– ទេសចរជាតិ ប្រមាណ ៩៤៣.០០០ នាក់

– ទេសចរបរទេស ប្រមាណ ១២.៩៩១